ciencie

Oferujemy usługi z zakresu cięcia laserowego. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem ...

czytaj więcej ...

przemys

Koncepcja firmy Rex-Pol to bezwzględny nacisk na jakość produkowanych urządzeń, bezpieczeństwo i kompetencję  ...

czytaj więcej ...

kontakt
© Rex-Pol Sp. z o.o.
41-508 Chorzów
ul. Wiejska 18
tel./fax (0048 32) 245 90 34
e-mail: rexpol@rexpol.pl

 UWAGA! Poniższy konkurs realizowany w ramach projektu nr RPSL.03.02.00-24-00CA/17-00 na zakup wysokowydajnego kompresora

śrubowego sprężonego powietrzaogłoszony na witrynie internetowej Spółki REX-POL tj. www.rexpol.pl

z dnia 7 czerwca br. zostaje unieważniony.

 

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO)

DLA OSI PRIORYTETOWEJ: III. KONKURENCYJNOŚĆ MŚP

DLA DZIAŁANIA: 3.2. INNOWACJE W MŚP

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANE FIRMY DO SKŁADANIA OFERT NA:

ZAKUP WYSOKOWYDAJNEGO KOMPRESORA SPRĘŻONEGO POWIETRZA

ZAPYTANIE OFERTOWE (LINK) - NIEAKTUALNE


UWAGA! Poniższy przetarg zostaje unieważniony. Kolejny przetarg ogłoszony zostanie na właściwym portalu.

UWAGA OFERENCI!

W związku z licznymi prośbami telefonicznymi dotyczącymi wydłużenia terminu realizacji zamówienia podjęto decyzję o zmianie terminu realizacji

zgodnie z poniższym aneksem z dnia 28.12.2017 r. do zapytania ofertowego z dnia 11.12.2017 r. dotyczącego zakupu walcarki do rur i stożków.

ANEKS (LINK) - NIEAKTUALNY


UWAGA! Poniższy przetarg zostaje unieważniony. Kolejny przetarg ogłoszony zostanie na właściwym portalu.

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO)

DLA OSI PRIORYTETOWEJ: III. KONKURENCYJNOŚĆ MŚP

DLA DZIAŁANIA: 3.2. INNOWACJE W MŚP

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANE FIRMY DO SKŁADANIA OFERT NA:

WALCARKĘ DO RUR I STOŻKÓW

ZAPYTANIE OFERTOWE (LINK) - NIEAKTUALNE


W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO)

DLA OSI PRIORYTETOWEJ: III. KONKURENCYJNOŚĆ MŚP

DLA DZIAŁANIA: 3.2. INNOWACJE W MŚP

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANE FIRMY DO SKŁADANIA OFERT NA:

PRASĘ KRAWĘDZIOWĄ

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

ZAPYTANIE OFERTOWE (LINK) - NIEAKTUALNE

 


 

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

NA LATA 2014-2020 (EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO)

DLA OSI PRIORYTETOWEJ: III. KONKURENCYJNOŚĆ MŚP

DLA DZIAŁANIA: 3.2. INNOWACJE W MŚP

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANE FIRMY DO SKŁADANIA OFERT NA:

KAMERĘ TERMOWIZYJNĄ

 

 
 
 
 

 
 
 
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT
NA ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH W ZAKRESIE INNOWACJI
 
Poniżej załączniki do konkursu ofert:
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
W RAMACH PROJEKTU WND-RPSL.01.02.04-00-049/15-01
ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANE FIRMY DO SKŁADANIA OFERT
NA WYCINARKĘ LASEROWĄ

Parametry urządzenia

-Wycinarka laserowa musi obsługiwać format arkuszy blach 1500 mm x 3000 mm
-Wycinarka laserowa musi ciąć blachy nierdzewne o grubości 12 mm
-Wycinarka laserwoa musi być wyposażona w automatyczny stół załadowczo-wyładowczy
-Wycinarka laserowa musi posiadać oprogramowanie pozwalające na przygotowanie rysunków technicznych w płaszczyźnie 3D
-Wycinarka laserowa musi posiadać moc 4 kW

Oferta powinna zawierać


-Specyfikację techniczną z opisem
-Termin dostawy
-Warunki płatności
-Termin ważności oferty
-Okres gwarancji

Termin zgłaszania ofert

4 września 2015, godzina 12:00

Dopuszczalne formy składania ofert

-w wersji papierowej: osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres siedziby firmy: ul. Wiejska 18, 41-508 Chorzów
-w wersji elektronicznej na adres e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Kryteria wyboru oferty

-Cena
waga 75% (oceniana oferta/najniższa oferta x 75)
-Okres gwarancji na głowicę laserową
waga 25% (miesiące gwarancji w ocenianej ofercie/miesiące gwarancji w ofercie z najdłuższą gwarancją)

Pytania

Wszelkie pytania prosimy kierować do:
Kamil Parkosz, tel.: 606237695, adres e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Uwagi

1. Analiza ofert i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany komisyjnie przez Zamawiającego
2. Przeprowadzenie niniejszego postępowania oraz wybór oferty nastąpi z pełnym poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, efektywności, jawności i przejrzystości oraz przy dołożeniu wszelkich starań w celu zapewnienia bezstronności i obiektywności wyboru.
3. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie będzie udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki, kurateli"
4. Spośród złożonych ofert wybrana zostanie oferta najlepiej spełniająca kryteria określone w zapytaniu
5. W przypadku uzyskania przez poszczególne oferty takiej samej oceny, za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta o najniższej cenie.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru jakiejkolwiek oferty bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


ZAMAWIAJĄCY

Krzysztof Parkosz

Prezes Zarządu
REX-POL Sp. z o.o.


 


Rex-Pol Sp. z o.o. - Komory, piekarniki, kotły, dymogeneratory, dopalacze, cięcie laserowe, obróbka frezarsko-tokarska CNC.

design by more4all www